top of page

מאגר מודרך לשימוש באמצעי עזר

במרכז מיח"א קיימת ספריית השאלה מודרכת של משחקים, ספרים וערכות למערכי פעילויות כחלק מפעילויות ההדרכה. ההורים יכולים להשאיל משחקים, ערכות או ספרים ולהכין עזרים מותאמים לילדם.
ההשאלה נעשית במסגרת הדרכת ההורים. ניתן להשאיל משחקים וספרים בסדנאות, באמצעות פרויקט ק"מ ובאופן פרטני, ליצור משחקים ועזרים מותאמים לצורכי ילדם, ללמוד איך להשתמש במשחקים מוכנים ולהתאים אותם לתפקוד הילד ולצרכיו.

bottom of page