top of page

סוגי לקויות שמיעה

לקות השמיעה נקבעת לפי מקום הלקות ולפי עוצמת הלקות ונקבעת לכל אוזן בנפרד.

 

לקות שמיעה תחושתית עצבית

לקות שמיעה תחושתית עצבית, הינה לקות שמיעה הנובעת מלקות באוזן הפנימית, בעצב השמיעה או במרכזי השמיעה במוח. לקות שמיעה כזו אינה הפיכה ומחייבת שיקום שמיעה ושפה במסגרת המתמחה בתחום.

ניתן לאתר היום לקות שמיעה תחושתית עצבית כבר בסמוך ללידה בבדיקות סקר ילודים, שנעשות לילד מיטת האם במחלקת יולדות.

 

לקות שמיעה הולכתית

לקות שמיעה הולכתית, הינה לקות שמיעה הנובעת מלקות באוזן חיצונית או תיכונה. לקות כזו יכולה לנבוע מסיבות מבניות או רפואיות.

אחת הסבות השכיחות בגיל הרך ללקות הולכתית הינה נוזלים או דלקות באוזניים. לקות כזו היא הפיכה על ידי מתן טיפול רפואי וחיוני לטפל.

סיבות נוספות ללקות שמיעה הולכתית יכולות לנבוע מסיבות מבניות שחלקן ניתנות לפתרון ניתוחי וחלקן רק לפתרון שקומי שמיעתי.

 

לקות שמיעה דו צידית תחושתית- עצבית

לקות שמיעה דו צידית  הינה לקות תחושתית עצבית קבועה בה קיימת לקות שמיעה בשתי האוזניים. לקות השמיעה יכולה להיות ברמות שמיעה שונות –( לקות קלה, לקות בינונית , לקות חמורה או לקות עמוקה).

לקות השמיעה יכולה להיות דומה בין שתי האוזניים או  שונה.

הסיבות  ללקות שמיעה דו צידית יכולות להיות תורשתיות, מולדות, או נרכשות.

שיקום שמיעה בלקות שמיעה כזו ,הינו  אישי ומותאם  לכל ילד על פי מצב השמיעה שלו . ניתן להעזר  בהגברה על ידי מכשירי שמיעה או השתלה קוכלארית (בהתאם למידת הפקת התועלת ממכשירי השמיעה).

יתכן מצב בו קיימת לקות מעורבת, המערבת לקות תחושתית עצבית ולקות הולכתית הנובעת מסבות שונות. יתכנו סיבות קבועות כמו מבנה אברי האוזן או מצבים בריאותיים שונים שהינם הפיכים על ידי מתן טיפול רפואי בזמן.

לקות  שמיעה חד צידית

לקות שמיעה חד צידית הינה לקות קבועה בה השמיעה באוזן אחת תקינה ובאוזן האחרת  קיימת לקות שמיעה בדרגות שונות ובמיקומים שונים באוזן.

במחקרים נמצא כי למרות שילד יכול לפתח שפה ודבור עם לקות חד צידית בשמיעה, קיימת תרומה משמעותית בתחומים שונים לשמיעה דו צידית (כדוגמת מיקום צליל, התמודדות עם הדהוד, הקלה בחיי היומיום ובמסגרת החינוכית ועוד) ולכן נוטים היום לשקם שמיעתית גם לקות חד צידית.

הסיבות  ללקות שמיעה חד צידית יכולות להיות תורשתיות, מולדות או נרכשות.

 

לקות שמיעה חד צידית תחושתית עצבית

לקות השמיעה הינה באוזן הפנימית או בעצב השמיעה.

יתכן מצב  בו הלקות הינה חמורה-עמוקה. במצב זה  אין שרידי שמיעה והפקת תועלת ממכשיר שמיעה נמוכה. במצבים אלה ניתן לשקול לעתים השתלה קוכליארית.

יתכנו מצבים בהם לקות השמיעה הינה קלה או בינונית,- במצב זה יש שרידי שמיעה לאוזן וקימת לעתים אפשרות לשיקום שמיעה באמצעות מכשיר שמיעה. על מנת להקל על הילד בחיי היומיום ובמסגרת החינוכית.

 

לקות שמיעה חד צידית הולכתית

לקות השמיעה הינה באוזן החיצונית או התיכונה ונובעת על פי רוב מסיבות מבניות או רפואיות.

על פי רוב לקות שמיעה כזו הינה קלה עד חמורה וניתן לשקם שמיעתית באמצעות מכשיר שמיעה מעוגן עצם.

לפרטים נוספים והנחייה הרלוונטים לילדך יש לפנות לצוות מיח”א באר שבע.

bottom of page