top of page

מרכז שיקומי

במרכז השיקומי שלנו ניתנים שירותים מגוונים המותאמים לילדים כבדי שמיעה וחירשים ולמשפחותיהם.

על רקע החידושים הטכנולוגיים והרפואיים, שיקום פעוטות עם לקות בשמיעה, מחייב התייחסות של אנשי מקצוע שהוכשרו לכך במיוחד. הכשרה זו כוללת גם הכשרה בגישה המתרכזת בפיתוח מיומנויות הקשבה אצל הפעוט, המאפשרות לו למידת שפה ורכישתה במצבים טבעיים, בנוסף לשיטות הקיימות. בכך נפתחות אפשרויות שיקום ייחודיות וחדשות בפני הילדים עם לקות בשמיעה, המאפשרות שילוב בקהילה מגיל צעיר וסגירת הפערים השפתיים הסביבה החינוכית – שיקומית מותאמת לצרכי הילדים.

לגילוי מוקדם והתערבות שיקומית המתחילה בסמוך ללידה, יש השפעה מכרעת על ההתפתחות, ולכן איתור מוקדם של הלקות בשמיעה, קליטה במסגרת טיפולית והתחלה מוקדמת של שיקום היא חיונית ביותר.

כפעוט כבד שמיעה או חירש, הוא זקוק לשירותים שיקומיים שיינתנו לו על ידי אנשי המקצוע במיח"א, צוות מקצועי רב תחומי שזה הוא תחום התמחותו.

אנשי הצוות וההנהלה במרכז השיקומי מיח"א מלווים ונותנים מענה סוציאלי על ידי ייעוץ ומידע על זכויות וליווי משפחת הילד. ניתן למצוא מידע נוסף במדור הסוציאלי.

מסגרות חינוכיות

עקרונות השיקום

בבסיס תכנית ההתערבות, נטועה האמונה כי התערבות מוקדמת בגיל הרך היא חיונית ביותר ולה תפקיד מכריע בהתפתחות הילד כבד השמיעה והחרש וביכולתו לפתח תקשורת שפה ודבור וכן ההבנה של מקום ההורים, המשפחה והסביבה בתהליך החינוך והשיקום…

במרכז מיח”א באר שבע, פועלות כיתות מעון יום שיקומי ייעודי המציע מסגרת חינוכית- שיקומית לילדים ולפעוטות עם כבדות שמיעה וחירשות,הזכאים על פי חוק מעונות יום שיקומיים…

בנק השאלות מכשירי שמיעה

תכנית הורים

תוכנית ההורים שלנו ייחודית לנו, פותחה אצלנו, מופעלת ומותאמת להורים הבאים לקבל סיוע ומידע בשעתם הקשה ולכן היא גם דינאמית ומתחשבת בצרכים שלהם…

מרכיב חיוני ומרכזי בתכנית השיקום של ילדים כבדי שמיעה וחירשים, הוא הצורך במתן הגברה איכותית ומתאימה למצבם השמיעתי, בסמוך ככל הניתן לאבחון…

תכניות שילוב בקהילה

מרכז השתלמויות והדרכה

מרכז הדרכה והשתלמויות במיח"א באר שבע קם כמענה לצורך של עובדי חינוך והוראה, אנשי מקצועות הבריאות, אנשי מקצועות הרווחה, להתפתחות אנשי מקצוע הפועלים במיח"א בפרט  ולאנשי הדרום בכלל לפיתוח מקצועי והאישי.

פיתוח כישורי שפה, דיבור ותקשורת של התינוק  מתבסס על שמיעה תקינה. אולם, 1-3 תינוקות מכל 1000 נולדים עם ליקוי קבוע בשמיעה, הפוגע בין היתר ביכולת לרכוש שפה, ובהתקשרות שלהם עם הסביבה.

bottom of page